Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ställföreträdare - God man och förvaltare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande mer varaktigt behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en så kallad god man utses av en tingsrätt. Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare. Den person som tar hand om angelägenheterna kallas ställföreträdare.

God man

En god man kan hjälpa till att utföra uppgifter för personens räkning. Det kan handla om att sköta kontakter med sociala myndigheter och att betala räkningar. En god man kan sägas vara ett biträde åt den han eller hon företräder. Personen man företräder har kvar sin så kallade rätthandlingsförmåga. Det innebär att han eller hon själv också kan ingå avtal och agera i olika sammanhang, från 18 års ålder. En god man måste också inhämta personens samtycke till alla större rättshandlingar utom när det gäller den dagliga livsföringen.

God man utses av tingsrätten efter ansökan från förmyndare, överförmyndaren, av den som behöver en god man (om han eller hon fyllt 16 år), av make eller sambo och närmaste släktingar samt av den som har en har en framtidsfullmakt. Om man behöver hjälp med att ansöka om god man kan man vända sig till Överförmyndaren i kommunen där man bor.

För att en god man ska kunna förordnas måste den som ansökan gäller och som är över 16 år, samtycka till att få god man. Även andra får tillfälle att yttra sig, till exempel make eller sambo, barn och framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning. Tingsrätten kan också förordna god man för en person som är för sjuk för att själv kunna samtycka. Då begär tingsrätten in ett läkarintyg som beskriver personens hälsa.

Förvaltare

En förvaltare har en mer omfattande behörighet än en god man. Förvaltaren är, inom ramarna för uppdraget, ensam behörig att företräda personen utan att inhämta samtycke från denne.

Förvaltare utses av tingsrätten efter ansökan från förmyndare, överförmyndaren, av den som behöver en god man (om han eller hon fyllt 16 år), av make eller sambo och närmaste släktingar samt av den som har en har en framtidsfullmakt. Om man behöver hjälp med att ansöka om förvaltare kan man vända sig till Överförmyndaren i kommunen där man bor.

För att en förvaltare ska kunna förordnas krävs inte samtycke från den som ansökan gäller. Tingsrätten ska dock inhämta läkarintyg eller annan utredning om personens hälsotillstånd innan man fattar beslut om förvaltare.