Kriterier för expertteam inom Centrum för sällsynta diagnoser

Ett expertteam inom Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige har i uppgift att verka för att de mål som satts upp rörande medicinskt och icke medicinskt omhändertagande nås.

Upprättad och godkänd: 2013-09-24
Uppdaterat: 2022-12-19

Tillstyrkt av Nationellt programområde (NPO) sällsynta diagnoser

Organisation

 • Expertteamet ska ansvara för en sällsynt diagnos eller en grupp av diagnoser.
 • Expertteamet ska vara knutet till ett universitetssjukhus.
 • Expertteamet ska vara organiserat så att insatserna planeras och utförs utifrån ett helhetsperspektiv och är åldersövergripande.
 • Expertteamet ska ha en utsedd, namngiven, ansvarig läkare och koordinator.
 • Expertteamet ska bedriva forskning eller samverka med forskare inom sitt område.
 • Expertteam ska vara tvärprofessionella och uppgifter om medlemmarna och dess funktioner ska finnas tillgänglig internt för det aktuella teamet och CSD.

Samverkan

 • Expertteamet ska samverka med andra expertteam inom det CSD till vilket man är knutet.
 • Expertteamet ska samverka med andra expertteam i Sverige som ansvarar för samma diagnos eller diagnosgrupp, även med internationella expertteam när sådana finns.
 • Expertteamet ska samarbeta med patienter och patientnätverk samt med andra samhällsaktörer, som exempelvis socialtjänst och försäkringskassa.

Dokumentation/redogörelse

 • Expertteamet ska redovisa teamets samtliga medlemmar.
 • Expertteamet ska redogöra för hur man beaktar patientperspektivet i sitt arbete.
 • Expertteamet ska redogöra för hur teamets arbete bedrivs (processbeskrivningar).
 • Expertteamet ska utarbeta och uppdatera riktlinjer och vårdprogram för diagnostik, uppföljning samt behandling. Gäller för aktuell diagnos/diagnosgrupp och både ur ett medicinskt och icke-medicinskt perspektiv.
 • Expertteamet ska redogöra för vilka nationella och internationella expertteam man samverkar med.
 • Expertteamet ska redogöra för utbildningsinsatser och pågående forskning.
 • Expertteamet ska redogöra för teamets kompetensutveckling.

Information och kommunikation

 • Expertteamet ska beskriva den verksamhet som bedrivs, såväl medicinsk som icke-medicinsk. Beskrivningen synliggörs på respektive CSD:s webbplats.
 • Webbplatsen CSD i samverkan länkar till respektive expertteams webbsida.
 • Expertteamet ska bidra i arbetet med utbildning av patienter, närstående, professioner inom hälso- och sjukvård samt olika samhällsaktörer.
 • Expertteamet ska samverka med Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid framtagande av kvalitetssäkrad information om de sällsynta diagnoser teamet ansvarar för.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman