Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Assistansersättning

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Det finns ingen åldersmässigt nedre gräns för att få personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov

Hjälp med grundläggande behov innebär att man behöver hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig eller att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

"Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning" gäller, enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, endast personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov till exempel hjälp med matlagning och att gå och handla.

Grupper som kan få personlig assistans

För att överhuvudtaget komma ifråga för personlig assistans krävs att ditt barn tillhör någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed innebär ett omfattande behov av stöd eller service.

Kommunen och Försäkringskassan

Har ditt barn behov av personlig assistans för grundläggande behov under högst 20 timmar i veckan är det kommunen som beslutar om och svarar för kostnaden för personlig assistans. Uppgår de grundläggande behoven till mer än 20 timmar i veckan kan man ha rätt till assistansersättning. Då är det försäkringskassan som beslutar om och betalar ut assistansersättning men kommunen är ansvarig för kostnader för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Tänk på att....

Assistansersättning lämnas normalt inte för tid när ditt barn vistas i barnomsorg eller skola.

Om du som förälder har blivit beviljad vårdbidrag för ditt barn och söker om personlig assistans omprövas rätten till vårdbidrag. En individuell prövning görs av försäkringskassan. Du kan förlora rätten till vårdbidrag. Att ha ett barn med sällsynt diagnos kan innebära stort merarbete för föräldrar, ett merarbete som inte kan tillgodoses genom personlig assistans. Det kan handla om många kontakter med samhället på grund av barnets tillstånd. Dessa kontakter kan vara tidskrävande och gå utöver det man brukar kalla för normalt föräldraansvar. Det är därför viktigt att ha bra underlag och läkarintyg för att visa på att merarbetet överstiger det som ett jämnårigt barn har utan sällsynt diagnos.

Ansökan

Ansökan om ersättning för personlig assistans kan göras på många olika sätt. Du kan vända dig till ett assistansbolag som kan hjälpa dig med kontakterna med kommunen eller Försäkringskassan. Du kan kontakta en LSS handläggare vid kommunen för råd och stöd. Under ett möte med denne kan ni upprätta en formell ansökan tillsammans. Du kan också själv ge in en formell ansökan till försäkringskassan eller kommunen.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman