Merkostnads­ersättning

Du som har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Merkostnadsersättningen baseras bara på skäliga merkostnader. Vuxna personer som fått funktionsnedsättningen före 65 års ålder kan få ersättningen om det kan antas att nedsättningen kommer att bestå under minst ett år.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för:

 • Vårdutrustning eller hjälpmedel som du måste hyra eller köpa, som du inte får från landstinget eller kommunen
 • Läkarbesök, behandling av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist som ingår i högkostnadsskyddet
 • Läkemedel på recept och förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi, som ingår i högkostnadsskyddet
 • Specialkost som läkare eller dietist ordinerat
 • Hushållsutrustning som du behöver köpa på grund av funktionsnedsättning
 • Kostnader för sjukresor och behandlingsresor
 • Resor med egen bil om du har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • Slitage på kläder och möbler på grund av funktionsnedsättning.
 • Arvode för god man och förvaltare
 • Anpassade fritidsaktiviteter
 • Hjälp i den dagliga livsföringen som till exempel hemtjänstavgift eller privat anlitad städhjälp.

Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För personer som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler.

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman