Omvårdnadsbidrag och merkostnads­ersättning

Omvårdnadsbidrag är ett bidrag till föräldrar vars barn på grund av en funktionsnedsättning har ett särskilt behov av omvårdnad och tillsyn. Föräldrar som har merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning.

Omvårdnadsbidrag

Har du barn med funktionsnedsättning som kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader kan du söka om omvårdnadsbidrag hos Försäkringskassan.

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Om bidraget beviljas så betalas det ut med hälften till vardera förälder.

Föräldrar får rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag är beslutad för barnet.

Omvårdnadsbidraget kan lämnas till och med juni månad det året barnet fyller 19 år. Bidraget lämnas utifrån en bedömning av hur stora behov barnet har av omvårdnad och tillsyn. Bidraget lämnas endast för behov av omvårdnad och tillsyn som beror på barnets funktionsnedsättning. Vid bedömningen av behovet av omvårdnad och tillsyn ska Försäkringskassan bortse från det behov av hjälp, omvårdnad och tillsyn som ryms inom det som anses vara det normala föräldraansvaret. Man ska också bortse från de behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.

Bedömningen av barnets behov av omvårdnad och tillsyn på grund av funktionsnedsättningen är avgörande för hur stor förmån som lämnas.

 • vid mer än måttliga behov lämnas en fjärdedels förmån
 • vid stora behov lämnas en halv förmån
 • vid mycket stora behov lämnas tre fjärdedels förmån,
 • vid särskilt stora behov lämnas hel förmån.

En hel förmån motsvarar 250 procent av prisbasbeloppet.

Har man flera barn funktionsnedsättning med behov av omvårdnad och tillsyn görs en bedömning av de sammanlagda behoven

Rätten till omvårdnadsbidrag ska i normalfallet omprövas minst vart annat år och vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättning.

Merkostnadsersättning

Rätten till ersättning för merkostnader baseras enbart på skäliga merkostnader som föräldrar har till följd av barnets funktionsnedsättning. Båda föräldrarna kan också ansöka om merkostnadsersättning. Beviljas ersättningen så betalas den ut med hälften till vardera förälder.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för:

 • hälsa, vård och kost,
 • slitage och rengöring,
 • resor,
 • hjälpmedel,
 • hjälp i den dagliga livsföringen,
 • boende, och
 • övriga ändamål

Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För barn som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler.

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman