Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakter (2017:310) reglerar bland annat möjligheten och förutsättningarna att ge en eller flera personer rätt att företräda en annan person i hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter.

Om man vill ge någon rätt att i framtiden, när man inte längre kan besluta om ekonomiska och personliga angelägenheter själv (till exempel ta hand om löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, förvalta tillgångar på banken, hantera telefonabonnemang eller sin boendefråga) kan man skriva en framtidsfullmakt.

Den som ger fullmakten kallas för fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas fullmaktshavare.

Framtidsfullmakt omfattar inte medicinsk vård, tandvård eller frågor av utpräglad personlig karaktär

En framtidfullmakt kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter. Viktigt att känna till är dock att en framtidsfullmakt inte kan gälla för beslut om medicinsk vård eller tandvård. Fullmakten kan inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär, till exempel att upprätta ett testamente.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns en mängd formella krav på en framtidsfullmakt.

  • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Endast fysiska personer kan utses till fullmaktshavare.
  • Den som skriver fullmakten måste vara 18 år och ska ha beslutsförmåga. Det innebär att en det inte går att ta fram en framtidsfullmakt för den som redan före 18 år och fortsatt saknar beslutsförmåga.
  • Det ska framgå av fullmakten vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller i övrigt. Exempel på villkor kan vara att fullmakten bara gäller vissa rättshandlingar eller under en viss tid. Fullmakten kan också innehålla villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag för någon som ska granska det.
  • Framtidsfullmakten ska skrivas under av fullmaktsgivaren och det ska ske i två vittnens samtidiga närvaro. Alternativt kan fullmaktsgivaren intyga att han eller hon skrivit under fullmakten inför vittnena. Vittnena ska känna till att det är framtidsfullmakt som skrivits och bekräfta det med sina underskrifter.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla när den som gett fullmakten inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten anger. Det kan handla om sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Tillståndet ska vara varaktigt. Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt. Om fullmaktshavaren är osäker kan hon eller han begära att en domstol prövar om fullmakten trätt ikraft.

Fullmaktshavaren ska informera fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens maka/make/sambo och de närmaste släktingarna om att fullmakten har trätt ikraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt.

Om framtidsfullmakten inte anger som villkor att fullmaktshavare ska redovisa sitt uppdrag till någon som ska granska det, så kan maka/make/sambo eller de närmaste släktingarna begära Länk till annan webbplats. att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Uppdraget som fullmaktshavare

Fullmaktshavare har rätt att utföra de uppgifter som beskrivs i framtidsfullmakten. Om det är möjligt ska han eller hon samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor.

Kontroll av hur uppdraget sköts

Överförmyndaren i en kommun kontrollerar inte hur en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten.

Överförmyndaren i en kommun blir uppmärksammade på att de finns brister i uppdraget kan de begära in redovisningar och upplysningar från fullmaktshavaren. Om Överförmyndaren finner att fullmaktshavaren har missbrukat fullmakten kan de besluta att den helt eller delvis får användas.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen