Modeller, verktyg och informations­material

Här finner du exempel på modeller, verktyg och informationsmaterial som används inom området sällsynta diagnoser och inom andra områden för att underlätta övergångar i livet.

Flera intresseorganisationer har tagit fram informationsmaterial som kan vara ett stöd vid övergångarna grundskola, gymnasiet och högskolestudier.

Få det att funka i skolan- för dig som är förälder till barn med NPF

”Få det att funka i skolan- för dig som är förälder till barn med NPF” på denna webbplats får du bland annat ta del av personliga berättelser, tips på hjälpmedel, elevens checklista och vad som är bra att tänka på i kontakten med skolan

Få det att funka i skolan- för dig som är förälder till barn med NPF Länk till annan webbplats.

Din rätt i skolan

Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? På den här webbplatsen kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för arbetet med ett nytt förändrat elevhälsoarbete: pedagogik och specialpedagogik, tvärprofessionellt arbete, rektors roll och organiseringsstrukturer. Utöver sin egen forskningserfarenhet tar de sin utgångspunkt i dokumentation från den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning", en kurs som Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder.

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi, SPSM, 2018 Länk till annan webbplats.

Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Informationsmaterial om stöd i skolan av Barncancerfonden.

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård

Detta meddelandeblad tar upp frågor i samband med att barn under 18 år söker hälso- och sjukvård. Det kan bland annat gälla information, beslutskompetens och sekretess – var går till exempel gränsen mellan föräldrars ansvar och barns rätt till integritetsskydd?

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Utforma och genomför vården i samråd med patienten.

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt och kan lita på att vården ges på lika villkor skapar tillit och förtroende. Andra viktiga perspektiv för patienten är tillgänglighet, samordning och kontinuitet.

Patientens delaktighet, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Från barnsjukvården till vuxensjukvården - vägledning för övergångsprocessen

Vägledning i övergångsprocessen från barnsjukvård till vuxensjukvård. Vägledningen är generell och kan appliceras på andra diagnoser än primär immunbrist.

Från barnsjukvården till vuxensjukvården - vägledning för övergångsprocessen Länk till annan webbplats.

Ge mig vingar som bär- om transitionsprocessen mot vuxenlivet

Mellan åren 2007 och 2010 bedrev Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU projektet "Ge mig vingar som bär! - om transitionsprocessen mot vuxenlivet" i samarbete med Habiliteringen i Uppsala län, med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet handlade om hur man kan stödja barn och ungdomar i transitionsprocessen mot vuxenblivandet. Inom projektet har verktyg tagits fram till personal, ungdomar och föräldrar för att underlätta arbetet. Arbetet inom modellen medför ett förändrat förhållningssätt med tydligare fokus på individen, inte på diagnos. Projektet har haft en modell till stöd för unga med funktionsnedsättning framtagen av Bloorview Kids Rehab i Toronto, Kanada

Ge mig vingar som bär- om transitionsprocessen mot vuxenlivet Länk till annan webbplats.

Good 2 Go Transition program, The shared management model

SickKids, i Toronto Kanada, med syfte att förbereda alla ungdomar med kroniska sjukdomar inför övergången till vuxenvården. Ungdomarna ges möjlighet att få de kunskaper och färdigheter som bedöms vara nödvändiga.

Good 2 Go Transition program, The shared management model Länk till annan webbplats.

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen , 616.2 kB.

Patientens rätt till fast vårdkontakt - verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Det här meddelandebladet vägleder vårdgivare och verksamhetschefer i arbetet med fast vårdkontakt. Patienter som har många kontakter i vården kan behöva stöd, till exempel med att förstå sin situation och vad som är viktigt att tänka på. Det kan en fast vårdkontakt hjälpa till med.

Patientens rätt till fast vårdkontakt - verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Länk till annan webbplats.

Projekt Sällsynt Övergång

Under 2015 och 2017 har Riksförbundet Sällsynta diagnoser drivit ett spännande projekt. I projektet har man arbetat med att utveckla och förbättra utvalda modeller för en fungerande övergång från barn- till vuxenvård.

Projekt Sällsynt Övergång Länk till annan webbplats.

Samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar

Inom landstinget i Södermanlands läns landsting erbjuder fem vårdcentraler utökat stöd för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar, däribland sällsynta diagnoser. Fokus för vårdcentralerna är att erbjuda personer över 18 år med komplexa funktionsnedsättningar en god vård och göra vården mer tillgänglig med fokus på kontinuitet och kvalitet utifrån individens behov och i ett helhetsperspektiv. Man har också utvecklat ett arbetssätt för övergången från barn- till vuxenvård.

Samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar Länk till annan webbplats.

UMO

UMO är en webbplats som riktar sig till alla ungdomar mellan 13 och 25 år. UMO drivs av region Stockholm på uppdrag av alla Sveriges regioner. På UMO finns olika slags material, texter och filmer. Texterna på webbplatsen är lättlästa och innehåller information om bland annat kroppen, sex, relationer, självkänsla samt råd om hur man kan söka stöd. Webbplatsen innehåller också en frågor och svar tjänst där ungdomar anonymt kan ställa frågor och kan få svar av olika professioner, till exempel läkare, psykolog, dietist och kurator.

UMO Länk till annan webbplats.

Ung medvirkning og mestring (UMM): Treff meg! och Helt sjef!

UMM är ett kompetensutvecklingsprogram som är framtaget i Norge. Det syftar till att hjälpa ungdomar och föräldrar att särskilt klara övergången från barn till ungdom och från ungdom till vuxen. Målet är att stärka ungdomarnas kompetens, bidra till förutsägbarhet vid övergång till vuxen ålder samt stödja den unges självbild, social kompetens och förbereda ungdomarna att ta ansvar för sin egen hälsa. Programmet riktar sig till vårdpersonal, föräldrar och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ung medvirkning og mestring (UMM): Treff meg! och Helt sjef! Länk till annan webbplats.

Ungdomsvennlig helsevesen

En broschyr med en samling goda exempel på olika projekt med ungdomar i Norge.

Ungdomsvennlig helsevesen Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain