Skolan och utbildning

Här finner du information om hur ansvaret är fördelat och vem som har hand om vad.

I Sverige är ansvaret för skolan delat mellan riksdag, regering, skolmyndigheterna, kommunerna och den enskilda skolan.

Riksdagen och regeringen anger mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Man beslutar om lagar och förordningar som gäller för skolväsendet.

Skolmyndigheterna

Skolmyndigheterna ansvar för att stödja arbetet med att öka kvaliteten och uppfylla målen inom skolan. Skolmyndigheterna är statliga och jobbar åt utbildningsdepartementet (regeringen). Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Det finns fyra myndigheter inom skolområdet i Sverige; Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolväsendets överklagandenämnd.

Kommunerna

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av skolverksamheten. Ramarna för detta bestäms av bland annat skollagen och läroplanerna. Kommunerna har stor frihet att avgöra hur skolan ska organiseras för att de nationella målen ska uppnås. Kommunerna ansvarar också för att skolorna får de resurser och de förutsättningar som behövs för en likvärdig skola. De ska även ta hand om uppföljning och utvärdering av skolan.

Du kan ställa frågor om och lämna synpunkter på skolan till kommunernas utbildningsförvaltning eller motsvarande. Du kan också vända dig till politiker i kommunerna eller Skolinspektionen.

Enskild skola, eller friskola

Enskild skola, eller friskola, drivs av annan ägare än kommunen. Enskild skola finns som både grundskola och gymnasieskola. Det finns också fristående särskolor. Fristående förskoleklass kan drivas i anslutning till fristående grundskola eller särskola.

Enskild skola får sitt tillstånd av Skolinspektionen att bedriva skola. Enskild skola har rätt till kommunala bidrag. Enskild förskola får sitt tillstånd av kommunen och har också rätt till kommunala bidrag.

Enskild skola ska följa skollagen och andra regler som gäller för skolor. Rektor och lärare har huvudansvaret för att skolans mål uppfylls. Övrig personal ska bidra till att målen uppfylls. Frågor om och synpunkter på skolans undervisning kan lämnas till lärare eller rektor. Du kan också vända dig till Skolinspektionen.

Alla som vill har rätt att gå i en godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun man är bosatt eller i en annan kommun. Om Skolinspektionen förklarat att den enskilda skolan är berättigad till kommunalt bidrag är hemkommunen skyldig att betala bidrag för varje elev som går där.

En enskild skola som får kommunalt bidrag får inte ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter. Man får inte heller ta ut avgifter för undervisningen. Enskild skola kan dock använda sig av kösystem eller vissa andra urvalsprinciper.

En kommun kan neka att betala en enskild skola bidrag för särskilt stöd om det finns en kommunal skola som har mycket bra resurser för att tillgodose elevens särskilda behov. Då kan den enskilda skolan neka att ta emot eleven. Detta gäller enskilda skolor på grundskolenivå och fristående gymnasier.

Skolverket

Skolverket ger stöd till personal och chefer på skolor och i kommuner. Skolverket tar bland annat fram allmänna råd och juridiska vägledningar som stöd för att följa reglerna som riksdag och regering har beslutat. Skolverkets verksamhet omfattar förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, gymnasieskola och skolformerna inom vuxenutbildningen (komvux, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare).

Skolinspektionen

Skolinspektionen ansvarar bland annat för kvalitetsgranskning av skolväsendet, förskolan och skolbarnomsorgen. Skolinspektionen har också hand om tillståndsprövning av friskolor. Vid Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet, BEO. BEO övervakar, tillsammans med Skolinspektionen, reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling som riktats mot elever.

Skolväsendets överklagandenämnd

Till Skolväsendets överklagandenämnd kan man överklaga vissa beslut som har fattats av de som anordnar skolverksamhet, till exempel kommuner, och som bedöms vara särskilt viktiga för enskilda elever. Skollagen anger vilka beslut som får överklagas. Beslut som fattats av överklagandenämnden kan inte överklagas.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är en statlig myndighet som erbjuder ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman