Stöd enligt lagen om stöd och service, LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunen är ansvarig för alla dessa former av stöd och service, utom råd och annat personligt stöd (punkt 1), som regionen ansvarar för. Regionen och kommunen kan dock komma överens om att flytta över ansvaret för en verksamhet från region till kommun eller från kommun till region.

Insatser enligt LSS kan bara ges om den enskilde begär det. Det går bra att kontakta kommunen och muntligt begära att få en insats.

LSS gäller bara vissa grupper av personer (personkrets)

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Enligt LSS har personer som tillhör någon av personkrets 1-3 rätt till följande insatser för särskilt stöd och service:

 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • ledsagarservice,
 • biträde av kontaktperson,
 • avlösarservice i hemmet,
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman